§11 Zarząd Regionalny
 1. Zarząd regionalny zostaje – z zastrzeżeniem ustępu 2 – wybrany na czas aż do następnej konferencji.

  Składa się z:
  przewodniczącego
  jednego zastępcy
  prezesa zarządu
  4 członków składu orzekającego,

  przy czym obie płcie powinny być reprezentowane w co najmniej 40%. Jeśli pomiędzy konferencjami występuje z zarządu jeden członek, to nie wymaga to uzupełnienia członków zarządu wybranych na konferencję.
 2. Zarząd według § 26 Kodeks Cywilnego składa się z wybranego na konferencji przewodniczącego i jegozastępcy jak również prezesa zarządu.
  Prezes zarządu zostaje powołany odstępując od ustępu 1 na podstawie uprawnienia całego zarządu w celu samouzupełnienia (kooptacja zgodnie z § 27 Kodeks Cywilnego w związku z § 40 Kodeks Cywilnego) przez cały zarząd na okres 8 lat. Odwołanie prezesa zarządu przez cały zarząd jest w każdym momencie możliwe.
  Zarząd ma prawo zawrzeć umowę o pracę z prezesem zarządu i ustalić wysokość jego wynagrodzenia.
  Prezes zarządu jest przy zastrzeżeniu ustępu 3 sam uprawniony do reprezentowania Związku. Ponadto Związek jest reprezentowany przez przewodniczącego lub zastępcę wspólnie z prezesem zarządu.
 3. Zarząd ponosi z zastrzeżeniem zdania drugiego całą odpowiedzialność za wykonanie zadań. Prezes zarządu kieruję i odpowiada na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez zarząd za gospodarczą działalność związku. (§ 14 Ustawy Podatkowej).

  Dla przeprowadzenie w szczególności następujących działań jest potrzebna zgoda zarządu w sensie §26 Kodeksu Cywilnego
 4. a) stanowienie i odwołanie szczególnych przedstawicieli z § 30 Kodeksu Cywilnego, jak również zaangażowane, wspieranie i zwolnienie zarządzających pracowników w sensie „BetrVG” tak jak i porozumienie w sprawie zobowiązań emerytalnych.

  b) przeniesienie siedziby i zbywanie przedsiębiorstwa albo jego udziałów

  c) założenie i likwidowanie oddziałów i filii

  d) założenie, nabywanie i zbywanie innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich

  e) nabywanie, zbywanie i obciążanie działek i równorzędnych praw do działek jak również związanych z nimi zobowiązań

  c) je einem Vertreter/einer Vertreterin der in den Bezirksverband gemäß § 4 Abs. 2 aufgenommenen Gliederungen,

  f) działania inwestycyjne, który w pojedynczym przypadku przekraczają sumę 100.000DM.

  g) zawieranie umów dzierżawy i najmu, które w pojedynczym przypadku przekraczają miesięczne zobowiązanie 5.000,00DM

  h) zmiana liczby pracowników o więcej niż 10% w miesiącu

  i) przejmowanie poręczeń, składanie oświadczeń patronackich, zawieranie zobowiązań wekslowych jak również korzystanie z kredytów, które w pojedynczym przypadku przekraczają sumę 100.000DM

  j) gwarantowanie zabezpieczenia każdego rodzaju i zezwalanie na kredyt poza zwykłym obrotem handlowym, jak również przejmowanie obcych zobowiązań. Wyjątek stanowią kredyty dla pracowników związku, które w pojedynczym przypadku nie przekraczają sumy 10.000DM

  k) zawieranie, anulowanie albo zmiana umów z osobami spokrewnionymi albo spowinowaconymi członków zarządu

  l) posiadanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, zawieranie umów dotyczących wspólnoty interesów, przejmowanie nowych i rezygnacja z istniejących obszarów działalności w ramach istniejących postanowień statutowych

  m) przekazywanie zleceń dotyczących kontroli związku

  W tych działaniach odbiera się prezesowi zarządu prawo wyłącznego reprezentowania zgodnie z § 26 ustęp 2 zdanie 2 Kodeksu Cywilnego. W tych sprawach związek jest reprezentowany przez prezesa zarządu wspólnie z przewodniczącym lub zastępcą.

 5. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli co najmniej połowa członków zarządu jest obecna. Niezdolność do podejmowania uchwał należy na wniosek zatwierdzić.
 6. Zarząd podejmuje swoje postanowienia większością głosów.
 7. Zarząd regionalny może powierzyć komisjom pracy i pojedynczym biegłym zadania specjalne.
 8. Zarząd wyznacza jednego przedstawiciela, który ma głos doradczy w posiedzeniach Regionalnego Związku Młodzieży.
 9. W posiedzeniach zarządu Związku Regionalnego bierze udział jeden pełnoletni powołany członek z zarządu Regionalnego Związku Młodzieży, który ma głos doradczy.