§3 Członkostwo Regionalnego Związku

AWO Bezirksverband (rejonowy związek) Brandenburg Ost e.V. jest członkiem AWO-Landesverband (związek wojewódzki) i członkiem Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (związek krajowy) e.V. Bonn.

§4 Członkowie

 1. Członkami Związku Regionalnego są Związki Powiatowe Opieki Społecznej Robotników w obszarze politycznych powiatów Maerkisch- Oderland, Oder-Spree, Barnim oraz miasta Frankfurt nad Odrą.
 2. Jak długo na danym terenie nie istnieje związek powiatowy, to znajdujące się na tym terenie związki gminne i miejskie lub stowarzyszenia miejscowe, które nie należą ani do związku gminnego ani do miejskiego, mogą zostać przyjęte w charakterze członka. O przyjęciu decyduje zarząd.
 3. Członkowie Związku Regionalnego są zobowiązani przekazywać sobie statut. Ten musi zgadzać się z wytycznymi Opieki Społecznej Robotników oraz statutem Związku Regionalnego. Statuty członków i zmiany tych statutów wymagają zgody Związku Regionalnego.
 4. Jak długo członkowie związku regionalnego nie mają własnego statutu, obowiązuje dla członków zgodnie z §4 ustęp 1 statut wzorcowy dla związków powiatowych, dla członków zgodnie z §4 ustęp 2 statut wzorcowy dla związków gminnych względnie miejskich lub dla stowarzyszeń miejscowych.

§5 Utrata Członkostwa

 1. Członek może spowodować swoje wystąpienie ze związku na podstawie pisemne oświadczenia złożonego wobec zarządu.
 2. Członek może zostać wykluczony albo zawieszony w czynnościach, jeżeli w dużym stopniu naruszył zasady i dyrektywy Związku Opieki Społecznej Robotników albo przez jego zachowanie szkodzi bądź zaszkodził wizerunkowi Związku Opieki Społecznej Robotników.
 3. Wykluczenie albo zawieszenie w czynnościach mogą zostać wykonane po odpowiednim zastosowaniu postępowania porządkowego Związku Opieki Społecznej Robotników.
 4. Zarząd regionalny decyduje, czy należy zastosować prawo porządkowe we właściwych organach zgodnie z postępowaniem porządkowym Związku Opieki Społecznej Robotników, czy też należy przekazać sprawę w celu wyjaśnienia sądowi powszechnemu.

§6 Obowiązek Opłacania Składek

Członkowie są zobowiązani do opłacania składek, której wysokość ustala konferencja regionalna.

§7 Związek Młodzieży

 1. Związek młodzieży istniejący w Związku Regionalnym obowiązuje statut Związku Regionalnego.
 2. Dla wspierania związku młodzieży będą ustalone uregulowania według możliwości finansowych.
 3. Zarząd Związku Regionalnego jest uprawniony do nadzoru i kontroli Regionalnego Związku Młodzieży.
 4. Kontrolerzy związku młodzieży są zobowiązani przeprowadzać kontrolę Regionalnego Związku Młodzieży wspólnie z ich kontrolerami.