§1 Nazwa i Siedziba

 1. Związek ma nazwę „Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Brandenburg Ost e.V.“ (rejonowy związek Arbeiterwohlfahrt Brandenburgia wschodnia).
 2. Siedzibą jest w Frankfurcie nad Odrą i jest zarejestrowane w wykazie stowarzyszeniem.

 

§2 Cele

 1. Regionalny Związek jest uznanym związkiem niezależnej opieki społecznej. Jest połączeniem powiatowych związków Opieki Społecznej dla Robotników regionu Brandenburgii Wschodniej. Pracy związku regionalnego  przyświeca idea tolerancji;; tolerancji; służy ona szukającym pomocy i porady z całej ludności, bez względu na ich przynależność polityczną, rasową, narodową i wyznaniową.
 2. Celem regionalnego związku jest w szczególności spełnianie następujących zadań:


  1. profilaktyczna, wspomagająca i uzdrawiająca działalność we wszystkich zakresach pracy społecznej i pomocy młodzieży: aktywizowanie pomocy w kierunku samopomocy, wspieranie
  2. wypróbowanie nowych form i metod pracy społecznej
  3. kształcenie w zawodach społecznych i opiekuńczych
  4. szkolenie i dokształcanie współpracowników w zakresie opieki społecznej jak również doskonalenie ich
  5. współdziałanie w zadaniach publicznej pomocy społecznej, młodzieżowej i zdrowotnej; współpraca w odpowiednich komisjach
  6. zajmowanie stanowiska w kwestii publicznej i niezależnej opieki społecznej, współdziałanie w pracach przygotowawczych do ustawodawstwa społecznego, ścisła współpraca z parlamentarnymi przedstawicielami jak również z naczelnymi organizacjami komunalnymi i administracją państwową podczas planowania i realizowania zadań społecznych
  7. współpraca z innymi organizacjami niezależnej opieki społecznej, związkami zawodowymi i organizacjami samopomocowymi w kraju i za granicą na płaszczyźnie międzynarodowej
  8. współdziałanie w akcjach międzynarodowej solidarności, w szczególności w ramach Międzynarodowych Akcji Pomocy dla Robotników
  9. pielęgnowanie dobrych kontaktów z zaprzyjaźnionymi organizacjami
  10. praca nad wizerunkiem stowarzyszenia
  11. poparcie związku młodzieżego Arbeiterwohlfahrt
  12. Pośredniczenie młodzieżom pracy wewnątrz UE 3. Regionalny związek realizuje wyłącznie i bezpośrednio użyteczne publicznie i dobroczynne cele w sensie ustępu „cele uprzywilejowane podatkowo” z Ustawy Podatkowej. Cele statutu będą realizowane w szczególności poprzez tworzenie i utrzymywanie względnie nakłanianie lub wspieranie jak również zagwarantowanie

 4. zu 1) instytucji takich jak poradnie, domy i środki

  zu 2) środków i urządzeń modelowych

  zu 3) miejsc szkolenia, pomocy w studiach

  zu 4) porad, wydawania zeszytów, dokształcania i doskonalenia się, kursów, seminariów, miejsc dokształcania, wspieranie uczestnictwa

  zu 5) współpracy w komisjach publicznych jak również wspieranie zmian ustawowych i zajmowanie stanowiska w związku z nimi, wspieranie badań naukowych

  zu 6) narad między innymi w komisjach specjalnych

  zu 7 bis 9) uczestnictwa w konferencjach, obradach itd.

  zu 10) publikacji w celu edukowania i wyjaśnienia społeczności celu i pracy opieki społecznej robotników

 5. Środki Związku Regionalnego mogą zostać użyte tylko na cele zgodne ze statutem. Członkowie poza dotacjami przyznanymi im na wykonanie szczególnych zadań zgodnych ze statutem – nie otrzymują subwencji ze środków Związku Regionalnego. To samo obowiązuje przy występowaniu członków ze związku.
 6. Nie wolno faworyzować żadnej osoby przez wydatki, które są dalekie od celów związku regionalnego ani poprzez niewspółmierne wysokie wynagrodzenie.
 7. W przypadku likwidacji lub znoszenia Związku Regionalnego lub w przypadku zmiany dotychczasowego celu pozostały majątek przypada Federalnemu/Krajowemu Związkowi Opieki Społecznej dla Robotników Stowarzyszenie Zarejestrowane. Uprawniony do nabycia ma pozostały po uregulowaniu wszystkich zobowiązań majątek po uzgodnieniu z członkami Związku Regionalnego, wykorzystać bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej względnie dobroczynnej w interesie członków Związku Regionalnego. Postanowienia o przyszłym wykorzystaniu mogą być wykonane dopiero po zezwoleniu właściwego urzędu skarbowego.
(Strona 1 z 5)